SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂY NAM
T1-6 Tây Nguyên Plaza, Đường Võ Nguyên Giáp P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

Thù lao công chứng

BIỂU MỨC THU PHÍ THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHI PHÍ KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2014/QĐ-VPCC ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Công Chứng Tây Nam)

STT Loại dịch vụ Mức thu
1 Soạn thảo hợp đồng góp vốn Bất động sản; Văn bản hủy hoặc chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán tặng cho Bất động sản.

70.000đ/văn bản

2 Soạn thảo các loại hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi Bất động sản; Các loại văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Khai nhận di sản thừa kế; Văn bản di chúc; Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng.

150.000đ/văn bản

3 Soạn thảo các loại Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản (không phải là bất động sản); Hợp đồng thuê; Ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền; Văn bản hủy hoặc chấm dứt hợp đồng thuê, Hợp đồng ủy quyền hoặc các loại việc khác. Xác định tài sản riêng vợ chồng.

100.000đ/văn bản

4 Kiểm tra, chỉnh sửa các loại Hợp đồng Giao dịch trước khi công chứng (Hợp đồng giao dịch do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo; Văn bản sửa đổi; bổ sung hợp đồng giao dich.

50.000đ/văn bản

5 Sao chụp (photocopy) tài liệu, hồ sơ

1.000đ/trang khổ A4
2.000đ/trang khổ A3

6 Công chứng ngoài trụ sở theo yêu cầu (Mức chi phí do Công chứng viên và người yêu cầu công chứng tự thỏa thuận trên cơ sở mức giá tham khảo như sau):

Tính theo khoảng cách một lần đi và về
Dưới 10km: 300.000đ        
Từ 10 đến 30 km: 500.000đ     
Trên 30 đến 100km: 700.000đ      
Trên 100km: 1.000.000đ
Ngoài ra, người yêu cầu công chứng phải đảm bảo phương tiện đi lại, ăn, ở (nếu đương sự có hoàn cảnh thực sự khó khăn sẽ hỗ trợ công chứng ngoài trụ sở miễn phí)

7 Yêu cầu đề nghị xác minh

Tính theo từng trường hợp:
Đơn giản: 300.000đ

Phức tạp: 600.000đ